Search

MAP III Badatelské aktivity

Jak vyrobit barevný závoj?

Číslo aktivity: BA 001
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák experimentálně dokáže, že se částice látek neustále pohybují. Porozumí významu pojmu částice (případně molekula).

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Lze odhalit složení barviv fixů?

Číslo aktivity: BA 002
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák experimentálně zjistí, jaké složení mají jednotlivá barviva fixů. Provede metodu oddělování složek směsí s názvem chromatografie.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Složení barev

Číslo aktivity: BA 003
Věková kategorie: 7 – 11 let

Žák pomocí pokusu ověří, které barvy jsou základní a které sekundární. Seznámí se s procesem vzlínání.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jakým barvivem jsou zbarveny modré lentilky?

Číslo aktivity: BA 004
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák objeví, že potraviny mohou být obarveny přírodními materiály, dokáže pomocí pokusu, čím jsou obarveny modré lentilky, ověří si jejich složení na krabičce.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak vyrobit barevné žížalky?

Číslo aktivity: BA 005
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák se naučí připravovat vodné roztoky, objeví vlastnosti pektinu, který se využívá při výrobě různých želatinových bonbónů, vyrobí si pro efekt barevné, třpytivé žížalky.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Barvy jako chameleon

Číslo aktivity: BA 006
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák porozumí významu slova přírodní indikátor a vyluhování, dokáže připravit roztoky z přírodních materiálů, ověří jejich využití k důkazu pH vodných roztoků.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Proč vidíme přes vodu převráceně?

Číslo aktivity: BA 007
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák porozumí podstatě lomu světelného paprsku, zjistí, že voda může nahradit lupu, objeví rozdíly v zobrazení osově souměrných a nesouměrných písmen.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak vyrobit lupu z kapky vody?

Číslo aktivity: BA 008
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák objeví způsob, jak nahradit lupu, vytvoří si vlastní lupu z kapky vody, prozkoumá čtení psaného textu přes tuto lupu, ujasní si, jak lupa funguje.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Kouzelný obrázek

Číslo aktivity: BA 009
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák si vyzkouší princip odrazu světla na velmi jednoduchém experimentu a uvědomí si vliv faktorů ovlivňujících odraz světelného paprsku.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak vyrobit stříbrné vejce?

Číslo aktivity: BA 010
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák objeví princip lomu světla na rozhraní vody a vzduchu. Zjistí, že je možné na základě lomu světla vyrobit stříbrné vejce bez použití stříbrné barvy.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak vyrobit válcové zrcadlo?

Číslo aktivity: BA 011
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák objeví princip zobrazování předmětů ve vypuklém válcovém zrcadle, ověří základní principy optických jevů.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Zrcadlení

Číslo aktivity: BA 012
Věková kategorie: 8 – 11 let

Aktivita propojuje předměty přírodověda, pracovní činnosti a geometrie. Žák sestavuje různé obrazce z jednoduchých barevných tvarů, vystřižených z papíru, pomocí 2 zrcadel. Pochopí zákonitosti odrazu světla.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak stanovit tvrdost vody v přírodě?

Číslo aktivity: BA 013
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák prakticky provede důkaz tvrdosti vody, rozliší měkkou a tvrdou vodu, vyvodí význam zjišťování tvrdosti vody na její mycí účinky

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak zjistíme pH vody?

Číslo aktivity: BA 014
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák provede odběr vzorku vody a určí její hodnotu pH, vysvětlí svými slovy, jaké pH mohou mít různé roztoky, a vyvodí význam určování pH roztoků pro život a průmysl.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak žijí mravenci?

Číslo aktivity: BA 015
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák pozoruje na vlastní oči mraveniště, zjistí, z čeho jej mravenci vytváří, odhalí chování mravenců a stavbu těla.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak zhotovíme otisky kůry stromů?

Číslo aktivity: BA 016
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák pozná starší a mladý strom podle borky, uvědomí si rozdíly ve stavbě borky u jednotlivých druhů stromů, zhotoví otisky kůry, navrhne praktické využití borky stromů.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Kreslíme přírodními barvivy

Číslo aktivity: BA 017
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák použije květy a plody z přírody ke svému výtvarnému ztvárnění prožitku v přírodě.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak lze odchytit lezoucí hmyz?

Číslo aktivity: BA 018
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák vyrobí zemní past a určí podle klíče nebo atlasu odchycené zástupce členovců.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Zkoumání mechů

Číslo aktivity: BA 019
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák rozliší jednotlivé části těla mechu, pozná nejvýznamnější zástupce, vytvoří mechovou zahrádku, uvědomí si, že mechy patří mezi rostliny a své tvrzení zdůvodní.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

K čemu slouží šišky jehličnanů?

Číslo aktivity: BA 020
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák určí podle šišek různé druhy jehličnanů, vysvětlí, k čemu šišky slouží, vyvodí, jaký způsobem jsou semínka jehličnanů rozšiřována, spočítá průměrné množství semínek na 1 šišku. Vysvětlí chování šišky za tepla a sucha nebo deště.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Zkoumáme přírodu hmatem

Číslo aktivity: BA 021
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák použije jednoho ze svých smyslů – hmat k určení přírodnin a své výsledky porovná se skutečností. Pojmenuje jednotlivé přírodniny, přiřadí je ke správné rostlině nebo části přírody.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Jak vyrobit telefon?

Číslo aktivity: BA 022
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák zjišťuje, jakým způsobem vzniká zvuk, jak se přenáší, dokáže vyrobit jednoduchý telefon.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak odhalíme stopy krve na oblečení?

Číslo aktivity: BA 023
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák dokáže přítomnost krevních stop na různých předložených vzorcích.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak odhalíme pachatele podle otisků prstů?

Číslo aktivity: BA 024
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák provede otisk svých prstů, porovná jej s obrazem dermatoglyfů a určí, jaký typ linií má na svých prstech. Na základě obrazu otisku jiných lidí (například spolužáků) odhalí osobu, které otisky patří.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak odhalíme tajný vzkaz?

Číslo aktivity: BA 025
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák odhalí tajný vzkaz a uvědomí si vlastnosti organických látek.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Jak vyrobíme jednoduchou raketu?

Číslo aktivity: BA 026
Věková kategorie: 8 – 11 let

Žák vyrobí jednoduchou raketu, jejímž pohonem bude oxid uhličitý.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.

Těžiště

Číslo aktivity: MS 027
Věková kategorie: 7 – 11 let

Žák se pomocí pokusu seznámí s pojmem těžiště. Metodou pokus – omyl se pokusí najít těžiště v různých předmětech.

Popis výukové aktivity naleznete zde.

Přílohy ke stažení naleznete zde.